21.7.2018 – Hài lòng về Người

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 “Đây là người…

Ngày 20.07 – THÁNH LAURENSÔ BRINDISI, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Với nhiều tác phẩm giá trị về mặt thần học, luân lý, đạo đức, thánh Laurensô Brindisi đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XIII vào năm 1959, tôn vinh làm tiến sĩ  Hội Thánh. Thánh Laurensô Brindisi đã được tán dương như lời Chúa nói:” Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho…