ĐTC bổ nhiệm 4 Chủ tọa Thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2018

You are here: